Diaconie

Diaconaat is helpen waar geen helper is. Het diaconaat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. Diaconaat is een zaak van de gehele gemeente. Iedereen wordt opgeroepen om te delen wat hem of haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

Het omzien naar de ander, ofwel het diaconaat, is op verschillende manieren zichtbaar.

Ondersteuningen

De traditionele armenzorg heeft al lang plaatsgemaakt voor de moderne verzorgingsstaat. Toch zijn er in toenemende mate mensen afhankelijk van financiële steun (een lening of gift) van anderen, waaronder de kerk. Bij de Diaconie van PKN Gorinchem is een commissie voor deze taak verantwoordelijk.

Kerkradio

Ouderen en zieken thuis kunnen de kerkdiensten thuis beluisteren via de kerkradio. U hebt hiervoor een kastje nodig dat is aangesloten op het kabelnetwerk. Via het kastje kunt u kiezen welke kerkdienst u wilt beluisteren. Het is ook mogelijk trouw- en rouwdiensten thuis te beluisteren.
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

Opname kerkdienst

Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent de kerkdiensten te bezoeken, is het mogelijk deze diensten in de loop van de week thuis te beluisteren op cd of via internet.

Muzikale Ommegang

Maandelijks worden muzikale groeten met bijbehorend gesproken woord uitgezonden, de Muzikale Ommegang.

Ouderenwerk

De praktische uitvoering van het ouderenwerk van onze gemeente is in handen van een of meerdere commissies. Zij onderhouden contacten met diaconie en/of de kerkenraad.

Diaconaat over de grens

Het streven is een derde van de inkomsten voor het werelddiaconaat te bestemmen. De opbrengsten van speciale doelcollecten worden hier onder meer voor gebruikt. Een eventueel overschot op de jaarrekening kan ten goede komen aan het werelddiaconaat. Bij het zoeken naar projecten of collectedoelen voor het binnenlands diaconaat wordt de advieslijst van Kerk in Actie gevolgd. Wijkgemeente Grote Kerk volgt bij het werelddiaconaat de projecten van Luisterend Dienen, een selectie van Kerk in Actie-projecten. Twee procent van de begroting is bestemd voor ontwikkelingssamenwerking.

De diaken en de erediensten

De diakenen dragen zorg voor diverse onderdelen van de eredienst. Het gaat om het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal, de inzameling van de liefdegaven, het geven van informatie over collectedoelen, de bloemengroet voor zieken, bericht uit de wereld en de voorbereiding van de voorbeden. In het verlengde hiervan horen de vieringen bij gemeenteleden aan huis en de vieringen van het Heilig Avondmaal in de verzorgingshuizen in Gorinchem. Deze vormen een wezenlijk bestanddeel van de diaconale zorg.

College van diakenen van de Protestantse Gemeente Gorinchem

De diakenen van de drie modaliteiten van Protestants Gorinchem, vormen tezamen één college van diakenen in Gorinchem. Naast wijkgemeente Grote Kerk gaat het om het Open Pastoraat en het Midden-Pastoraat (samen met gereformeerd Gorinchem West). Hier kunt u meer lezen over de betekenis van het diaconaat in de christelijke gemeente.

Sociale kaart

Heeft u / heb jij hulp nodig en weet u/jij nu niet waar u/jij terecht kunt? klik dan hier voor de sociale kaart van Gorinchem en omstreken.