Over wijkgemeente Grote Kerk

Wijkgemeente Grote Kerk is één van de vier wijkgemeenten binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem. Onze wijkgemeente is een gemeenschap van christenen die in hun geloof eigentijds voortbouwen op de rijke traditie van de Reformatie.

Missie

Protestantse wijkgemeente Grote Kerk is onderdeel van de gemeente van Jezus Christus. Als gemeente van Christus, die geworteld is in het gereformeerd belijden, is onze roeping:

  • God verkondigen, belijden, loven en prijzen
  • een werkplaats zijn van Gods liefde
  • dienstbaar zijn aan de naaste als onderdeel van Zijn gemeente, lokaal (onze wijk in het bijzonder) en wereldwijd

Gemeenschap met God en met elkaar

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse erediensten. Daar wordt de gemeenschap met God en met elkaar ervaren. In de dienst belijden we in ootmoed en lofprijzing de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Een belangrijk accent ligt op de bediening van het Woord. Niet enkel om er zelf beter van te worden maar ook om de naaste te dienen.

Naast de kerkdiensten op zondag is het nodig voor gemeenschapsvorming en geloofsverdieping om elkaar door de week in kleinere groepen te ontmoeten met ruimte voor gesprek. De bijbelkringen vervullen daarin een belangrijke rol, maar ook doelgroepgerichte bijeenkomsten zoals de mannenstudiekring, het jeugd- en jongerenwerk en catechisaties. Bij deze ontmoetingen gaat het om het elkaar ondersteunen bij het navolgen van Jezus Christus in het leven van alledag.

Gemeenschapsvorming vraagt ook om persoonlijke, pastorale aandacht en omzien naar elkaar. Ieder gemeentelid telt.

Missionair

De Protestante wijkgemeente Grote Kerk wil een warme gemeenschap zijn met een open deur naar buiten. De kerk is er ten dienste van haar niet-leden! Die dienst uit zich in woorden en in daden waarbij evangelisatie, pastoraat en diaconaat samenkomen. Zij kan de gestalte aannemen van een gesprek-over-de-heg, een bezoek aan iemand die eenzaam is of praktische hulp bij het doen van boodschappen.

De focus van lokale missionaire activiteiten ligt op de geografische wijk. Voor de protestantse wijkgemeente Grote Kerk is dat de binnenstad van Gorinchem De andere wijkgemeenten dragen verantwoordelijkheid voor andere delen van Gorinchem. Voor missionaire activiteiten buiten Nederland wordt het werk van de GZB ondersteund. Ook gemeenteleden die zich geroepen weten tot zending kunnen op onze steun rekenen.

Protestants-gereformeerd

De gemeente staat in de traditie van het gereformeerd belijden. Deze protestants-gereformeerde identiteit is uitgewerkt in de plaatselijke regeling en het beleidsplan. Verder blijkt zij uit de praktijk van het gemeenteleven, waaronder de invulling van de kerkdiensten. Kernwoorden:

  • Jezus Christus is onze Redder; geloof in Hem is van levensbelang (sola fide).
  • Door Gods genade is er vergeving en leven mogelijk (sola gratia).
  • De Bijbel is de gezaghebbende leidraad voor het leven (sola scriptura).

Wijkgemeenten in Gorinchem

Vanuit onze identiteit werken we ook actief samen met de andere wijkgemeenten van de Protestante gemeente Gorinchem. Ook hier geldt dat we er niet alleen voor onszelf zijn maar ook de andere wijkgemeenten willen dienen en van hen willen leren. Om elkaar tot navolging van Jezus Christus aan te sporen.

Informatie over de Protestante gemeente Gorinchem vindt u op www.pkngorinchem.nl.