Ontmoeten op zondag

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse erediensten. Op zondag komen we bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. De liturgie is sober waarbij het Woord centraal staat en we samen ons geloof belijden, lofprijzen, danken, bidden en zingen. Bij de gemeentezang neemt het orgel een prominente plek in. In de Grote Kerk is dat het Bätz-Witte orgel uit 1851. Er zijn twee kerkdiensten per zondag. Verder zijn er diensten op Eerste Kerstdag, Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid, Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag.

Kerkradio

Als u wegens uw gezondheid niet (meer) in staat bent bent de kerkdiensten te bezoeken kunt u een aansluiting op de kerkradio aanvragen. De kerkdiensten zijn ook via internet te beluisteren.

Doopdiensten

In het midden van de gemeente wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend. Het streven is om ieder kwartaal een doopdienst te houden. In overleg met de doopouders wordt de datum vastgesteld. Voorafgaande aan de bediening van de doop wordt er doopzitting gehouden. De datum van de doopzitting wordt via de weekbrief bekendgemaakt.

Heilig Avondmaal

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, onder meer op de Goede Vrijdag. De zondagmiddagdienst, een week voor de viering van het Heilig Avondmaal, is de dienst van voorbereiding. De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats in de morgendienst. In de middagdienst wordt de viering voortgezet voor degenen die ’s morgens verhinderd zijn. In de middagdienst is ook de dankzegging.

Kinderdiensten

Twee keer per jaar (op bid- en op dankdag) wordt in onze gemeente een kinderdienst gehouden. Voor de kinderen altijd weer een speciale gebeurtenis. Op woensdagmiddag naar de kerk met alle vrienden en vriendinnen uit de kerk en soms ook daarbuiten. De kinderen zijn op allerlei manieren betrokken bij deze dienst. Ze zingen vooraan in de kerk kinderliederen. Sommige kinderen bidden, anderen voeren een sketch op. Kortom een echte belevenis.

Jeugddiensten

Een paar keer per jaar zijn er jeugddiensten. Deze diensten worden voor en door jongeren georganiseerd. De diensten hebben een actueel thema en spelen in op de vragen die onder jongeren leven. De jongeren uit de gemeente zijn zeer nauw betrokken bij de voorbereiding van de dienst en hebben een nadrukkelijke rol tijdens de dienst. De jongerenband uit de gemeente begeleidt de liederen met muziek en zang. Vanwege het laagdrempelige karakter van de kinder- en jeugddiensten nodigen deze diensten uit om vrienden of vriendinnen mee te nemen.

Gemeentekoor

Iedereen die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie is van harte welkom op het gemeentekoor. Het gemeentekoor heeft een cantorij-functie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën) en het zingen van zelfstandige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. Het gemeentekoor zingt doorgaans op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, de Startzondag en de Belijdenisdienst. Daarnaast kan het koor worden ingezet met activiteiten als bv ‘Open Kerk’. De repetities worden gehouden in de Grote Kerk op woensdagavonden van 19:45 uur tot 22:00 uur. Het gemeentekoor werkt projectmatig. Voorafgaand aan een medewerking in de eredienst wordt een repetitie-schema opgesteld. Dirigent is Arjan Versluis. Oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Hélène Struik 06-50991308, [email protected] of met Piet Luijten 06-23883309, [email protected]